• darkblurbg

Wie wil Solidair de komende jaren voorzien van zijn of haar waardevolle advies en zitting nemen in de adviesraad

Gepubliceerd op: 30-06-2020

We zoeken mensen uit diverse geledingen.

 • Mensen die wij in ons werk ondersteunen of ondersteunden
 • Kerk
 • Bedrijfsleven
 • Sociale of Sociologische wetenschappelijke hoek
 • Een communicatie-expert
 • Onderwijs
 • Overig

 

Wat is de werkwijze van de Adviesraad:

 

Doel van de Adviesraad

Inhoudelijke ondersteuning van het bestuur en operationele team door het delen van kennis en expertise op het gebied van relevante maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen en doelgroepen en het bewaken van de katholieke identiteit en deze te integreren in projecten. De Adviesraad heeft een adviserende en evaluatieve functie. Het bestuur en het team laten zich in het ontwikkelen van beleid bijstaan door de adviesgroep.

 

Taakstelling Adviesraad

De adviesraad:

 • evalueert bestaand beleid en werkzaamheden
 • is een middel om de stichting te ondersteuning door expertise en netwerk
 • brengt relevante maatschappelijke ontwikkelingen ter sprake
 • bewaakt de katholieke identiteit van de stichting
 • zoekt waar mogelijk naar nieuwe vormen om de katholieke identiteit uit te dragen
 • denk na over en ontwikkelt beleid omtrent de programmalijnen
 • ondersteunt het operationele team met hun expertise en netwerk wanneer dat nodig is
 • komt 2 a 3 keer per jaar bij elkaar voor afstemming en het maken van beleid

 

De adviesraad telt minimaal 5 leden, aangevuld met minimaal één lid van het bestuur en met de MA-werker. Bepaling omtrent de samenstelling van de adviesraad zijn vastgelegd in het Huishoudelijke regelement.

 

Vergaderfrequentie

De Adviesraad komt minimaal 2 tot 3 keer per jaar samen voor overleg. In ieder geval in de maanden mei en oktober om input te leveren voor het beleid van de komende jaar. Tijdens beide bijeenkomsten wordt er teruggeblikt (evaluatie) en voorruit gekeken (ontwikkeling van beleid).

 

Functieprofiel

Een lid van de adviesraad is:

 • in staat zingeving en levensbeschouwing van (groepen) mensen te verbinden met actuele maatschappelijke problemen
 • goed op de hoogte van vrijwilligerswerk, de dynamiek en bezieling die met name in het vrijwilligerswerk te vinden is
 • werkzaam of is werkzaam geweest in een sector die aansluit bij het werkveld van SGD
 • maatschappelijk betrokken en heeft een hart voor kwetsbare mensen
 • in staat signalen uit de achterban of uit de samenleving over maatschappelijke trends en lacunes op te vangen, te duiden en indien nodig via de beleidsgroep toe te leiden naar nieuwe projecten voor de MA-werkers
 • voldoende ingevoerd in de sociale patronen en theologische en kerkelijke of levensbeschouwelijke traditie van de achterban
 • nieuwsgierig naar de werkzaamheden van het team en de inhoud van de projecten en durft kritische vragen te stellen

En leden van de Adviesraad dienen de identiteit en de doelstelling van SGD te onderschrijven

 

Aanstelling

Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellingsbeleid van de Adviesraad. Leden van de Adviesraad worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaren. Het bestuur, de adviesraad en de MA-werkers kunnen mensen voordragen. Daarna vindt er een kennismakingsgesprek plaats met minimaal één bestuurder en mogelijk de coördinator. Degene wordt vervolgens genodigd om een bijeenkomst van de adviesraad bij te wonen. Na afloop vindt, indien van beide kanten akkoord de formele benoeming plaats. Mensen nemen op persoonlijke titel zitting in de Adviesraad.

 

Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op via 0622907123 of mail naar info@solidairgroningendrenthe.nl