• darkblurbg

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijke verzorging moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de getroffen bewoners van het aardbevingsgebied, zodat bewoners en organisaties professioneel ondersteund worden bij het streven naar veerkracht en weerbaarheid, bij het rouwen om verlies, bij behouden en scheppen van de nodige zinsverbanden.

 

Naam van het project 

GVA Groningen

Naam van de projectleider

Gerard Agterkamp

 

Beschrijving project 

GVA Groningen wil van betekenis zijn voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Het kan gaan om bewoners die te maken hebben met schades aan hun woning, schuur en andere panden. Dit betreft materiële schade. Muren zijn geschuurd waardoor een woning instabiel kan worden en waardoor de mestput kan gaan lekken. Deze schade, als gevolg van de jarenlange gaswinning, grijpt soms diep in op mensenlevens. Schade hebben betekent niet automatisch dat er (volledig) vergoedt wordt. Er zijn veel situaties waar een touwtrekkerij ontstaat waar de gedupeerden jarenlang mee te maken hebben. Waar eerst sprake was van vechtlust en opkomen voor het recht, ontstaat er gelatenheid en zijn mensen moe en gefrustreerd. Belangrijke waarden als vertrouwen, respect, geduld, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheid komen onder druk te staan. Er kan sprake zijn van verlieservaringen op verschillende levensterreinen. De geestelijk verzorgers staan klaar om bewoners en organisaties die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning te ondersteunen en te begeleiden. Dit doen zij door in gesprekken gericht te zijn op zingeving, veerkracht en perspectief. De geestelijk verzorger is gericht op datgene wat het leven de moeite waard maakt. Waar iemand op terugvalt als het tegen zit. Dat is per persoon verschillend. De geestelijk verzorger is in staat door te luisteren en door het inzetten van gesprekstechnieken herstelwerkzaamheden te verrichten aan het fundament waarop iemand zijn/haar leven gebouwd heeft. De situatie hoeft niet perse te veranderen om perspectief te kunnen ervaren.

 

Doelstelling project

Geestelijke verzorging moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de getroffen bewoners van het aardbevingsgebied, zodat bewoners en organisaties professioneel ondersteund worden bij het streven naar veerkracht en weerbaarheid, bij het rouwen om verlies, bij behouden en scheppen van de nodige zinsverbanden.

 

Beoogde resultaten

Hieronder worden de belangrijkste resultaten benoemd.

  • Het lenigen van existentiële nood
  • De geestelijke verzorgers zijn zichtbaar aanwezig en gesprekspartner voor bewoners en organisaties door gebruik te maken van de presentiemethode
  • Het ontwikkelen van trainingen aan vrijwilligers en professionals
  • Opzetten van een goede verwijsstructuur voor (hulpverlenings-)organisaties

 

Start en duur van het project

Start:                    01-09-2018

Afronding:          onbepaald

 

Financiers

College van Diakenen Protestantse Kerk Groningen

Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland

Maatschappij van Welstand

Stichting Rotterdam

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Nationaal Programma Groningen

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Diverse donaties

 

Laatste nieuws over het project

Op dit moment (15-02-2022) zijn we bezig met het schrijven van een nieuw projectplan voor de komende jaren. In dit plan worden alle inzichten van de afgelopen jaren verwerkt en kijken naar wat bewoners en organisaties in Groningen nodig hebben voor de toekomst aan ondersteuning en begeleiding van GVA Groningen. Er zal een nieuw team geformeerd worden die uitvoering gaat geven aan dit plan.

 

Verwijzingen naar de nieuwsbrieven

 Maart 2022   Augustus 2021     juni 2021    mei 2021  april 2021  maart 2021

 

Persoonlijk verhaal van projectleider 

GVA Groningen is een project dat tot stand is gekomen door een intensive samenwerking met levensbeschouwelijke gemeenschappen die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van Groningers die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Het Platform Kerk en Aardbeving heeft het initiatief genomen om geestelijke verzorging op te zetten. In één van de eerste gesprekken sloot ik ook aan en al vrij snel daarna bood ik aan om het plan te schrijven en de fondsenwerving op te zetten. Met hulp van de PThU en de faculteit Godgeleerdheid van de RUG is het projectplan en is financiering tot stand gekomen. Ik ben bijzonder blij dat het project van betekenis is geweest voor veel Groningers en dat hoogstwaarschijnlijk voor de toekomst zal blijven. De afgelopen jaren is het veldwerk door uitgevoerd door diverse geestelijke verzorgers. Dat was weerbarstig. Dat gold ook voor mijn taak als projectleider, want ik wil graag geestelijke verzorging voor de toekomst waarborgen. Via de Tweede Kamer, Ministerie van BZK en de Colleges B&W moest deze route gelopen worden waarbij het aankwam op geduld, betrouwbaarheid en tact. Ik hoop dat GVA Groningen zo lang als nodig is blijft bestaan en vele Groningers en Groningse organisaties zal ondersteunen en begeleiden bij zingeving, veerkracht en perspectief.

 

Contact:

gerard@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123

 

Vanaf 1 september 2022 zijn Harrie Bols en Sanne van Neijenhof werkzaam binnen het team van GVA Groningen. Op 1 oktober zal het team verder uitgebreid worden met Judith van ’t Hof, Emilio Veendorp en Angelique Schoemaker. Tenslotte staat er tot en met 6 oktober een vacature open voor een administratie/secretarieel medewerker. Het team van GVA Groningen bestaat straks uit 6 geestelijk verzorgers, waaronder Marjo van Bergen als teamleider en 1 administratieve kracht.

We hebben lang gewacht op deze uitbreiding en zijn ontzettend blij dat het gelukt om de vacatures gevuld te krijgen met professionele en fijne mensen, die zich vanuit een bewogen hart inzetten voor bewoners en betrokkenen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen.

Solidair is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en vormgeving van het project GVA Groningen. Vele mensen hebben geholpen bij de opstart, het vinden van financiers en het vervullen van een klankbordfunctie voor de eerste geestelijk verzorgers. Het team dat nu aan de slag gaat heeft de zekerheid dat het de komende 4 jaar financiering is gegarandeerd. Dat geeft het team dat dagelijks bezig is met het bieden van perspectief en zingeving ook zelf perspectief en rust.

Die rust is belangrijk om ons werk de komende jaren te kunt voortzetten en uit te bouwen. Steeds meer wordt GVA Groningen betrokken en gevonden door bewoners, vrijwilligers, hulpverleners, ambtenaren en anderen. De praktijkverhalen zijn te lezen op de website van GVA Groningen.

De komende maanden zal Solidair haar verantwoordelijkheid over GVA Groningen gaan overdragen. Aan wie en hoe dat zal gaan is nog niet precies duidelijk. Marjo en ik zijn daar druk mee bezig. Mocht u meer willen weten of wilt u een bijdrage leveren neem dan gerust contact met ons op via info@solidairgroningendrenthe.nl of bel mij rechtstreeks op 06 22907123.

 

Met groet,

Gerard Agterkamp

Projectleider GVA Groningen

Coördinator Solidair Groningen & Drenthe