• darkblurbg

Inspiratie voor Duurzaamheid

Levensbeschouwelijke gemeenschappen spelen van oudsher een belangrijke rol in het doorgeven en levend houden van waarden en normen. Ze inspireren hun leden en hun omgeving om zorg te dragen voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld als geheel. Toch zien we bij levensbeschouwelijke gemeenschappen een zekere terughoudendheid om echt werk te maken van duurzaamheid binnen de eigen gemeenschap en bij het vervullen van een 'voortrekkersrol' in de maatschappij. Het ontbreekt niet aan inspiratie of organisatiekracht, maar vaak wel aan kennis, contacten en middelen. Het project 'Inspiratie voor Duurzaamheid' wil daarin voorzien.

 

 

Duurzaamheidsfestival in Assen

In januari 2024 wordt een Duurzaamheidsfestival in Assen gehouden; georganiseerd door studenten van de Hanze Hoogeschool in samenwerking met levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen.

Binnenkort volgt meer informatie, maar we zoeken nog enthousiaste mensen om hieraan mee te werken:

-          voor de werkgroep, die de studenten helpt en ondersteunt bij de plannen en voorbereiding

-          bij de uitvoering van het festival zijn mensen nodig voor verschillende vrijwilligerstaken

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met bert@solidairgroningendrenthe.nl  of 06 – 2824 8394

 

 

 

Naam project

Inspiratie voor Duurzaamheid

 

Projectleider

Gerard Agterkamp

 

Beschrijving project

‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is een initiatief van enkele levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen en de stichting Solidair Groningen & Drenthe, ondersteund door het Lectoraat Social Behavior and Sustainable Society van de Hanzehogeschool en de vereniging Noorden Duurzaam.

Uitgangspunt is om de rol van de ‘inspiratiesector’ voor duurzame ontwikkeling te versterken; tot deze sector worden 33 levensbeschouwelijke gemeenschappen gerekend, waaronder alle christelijke, islamitische, boeddhistische, humanistische en andere religieuze of filosofische gemeenschappen in de gemeente Assen.

De inspiratiesector voelt hierin wel een missie, maar zoekt bredere samenwerking.

 

Doelstelling

Het programma ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ heeft als doel om alle levensbeschouwelijke gemeenschappen in de gemeente Assen te faciliteren om op meer vlakken actief te worden met betrekking tot duurzame ontwikkeling en in hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de samenleving. Daarbij worden zeven werkvelden onderscheiden:

1. Inspiratie en inspiratiebronnen (uitwisseling en verdieping in de vraag waarom we als samenleving en als gemeenschappen meer werk moeten maken van duurzaamheid)

2. Beleidsteksten voor duurzaamheid (praktische handreikingen voor besturen)

3. Duurzaam beleggen en financieel beheer (uitwisseling en verdieping tussen penningmeesters)

4. Duurzaam gebouwbeheer (uitwisseling en mogelijk samenwerking tussen gebouwbeheerders)

5. Duurzaam huishoudelijk beheer (uitwisseling en mogelijk samenwerking tussen inkopers en facilitaire beheerders)

6. Duurzame leefstijl (praktische handreikingen voor leden van gemeenschappen)

7. Rol van de gemeenschap in de samenleving (betrokkenheid of initiatiefrol van gemeenschappen bij lokale initiatieven en campagnes voor duurzaamheid)

 

Beoogde resultaten

De voetafdruk van onze samenleving moet acceptabel worden en dat betekent een forse verandering van leefstijl. Burgers kunnen tot deze verandering aangespoord worden door de overheid, door duurzaamheidsmarketing van bedrijven of bijvoorbeeld via het onderwijs, maar voor intrinsieke motivatie tegen consumptiedruk in is vaak meer nodig.

De levensbeschouwelijke gemeenschappen, waar circa de helft van de bevolking zich mee verbonden voelt, kunnen juist op dat punt een cruciale versterkende rol vervullen, met een beroep op eigen bronnen en tradities. De hechte banden met de leden, de sterke onderlinge solidariteit en de vele vrijwilligers maken het daarbij mogelijk dat levensbeschouwelijke gemeenschappen voortrekkers kunnen zijn bij crisisaanpak en maatschappelijke verandering.

Voor elke gemeenschap kan de aanpak worden toegespitst op de feitelijke houding van aangesloten leden inzake duurzaamheid. Daarvoor heeft Hanzehogeschool Groningen de ‘waardendialoog’ ontwikkeld, waarbij representatieve groepen in gesprek gaan over duurzaamheid. Dit kan gaan over duurzame thema’s in de breedste van het woord. Aan de hand van specifieke vragen leidt dit onderzoek tot een gerichte aanpak, die relevant is voor de hele onderzochte gemeenschap.

De ‘waardendialoog’ is mede gebaseerd op ‘Future’s Literacy en Klimaatgesprekken’ en bestaat uit twee á drie avonden, waarbij een groep van 4-6 personen wordt onderzocht. De ‘waardendialoog’ is getoetst in een levensbeschouwelijke groep in Groningen met bemoedigende resultaten op bijvoorbeeld motivatie en vertrouwen om duurzaam gedrag te gaan vertonen. 

 

Financiers

Eind 2022 zijn er verzoeken neergelegd bij de provincie Drenthe en de gemeente Assen om ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ met advies, samenwerking en middelen te ondersteunen.

In daaropvolgende gesprekken is de meerwaarde van dit project voor gemeente en provincie toegelicht, waaronder de unieke aanpak binnen dit project en de mogelijke uitbreidbaarheid van dit samenwerkingsverband naar andere gemeenten en regio’s.

 

Samenwerkingspartners

De stichting Solidair Groningen & Drenthe werkt bij de ontwikkeling van dit project samen met:

· Lectoraat Social Behavior and Sustainable Society van de Hanzehogeschool

· Vereniging Noorden Duurzaam

· Werkgroep ‘Economie & Geloof’ van de PKN Assen

Enkele levensbeschouwelijke organisaties steunen de werkgroep met faciliteiten voor bijeenkomsten en ondersteunen sommige taken.

De betrokkenheid van de Hanzehogeschool brengt onderzoekscapaciteit binnen handbereik waarmee evaluatie en doorontwikkeling van het project versneld kunnen worden.

Er wordt ook gekeken naar samenwerking met andere verbanden en sectoren die zouden kunnen bijdragen aan verbreding van het draagvlak in de samenleving voor duurzame ontwikkeling.

 

Stand van zaken en laatste nieuws

- Steeds meer kerken en gemeenschappen zijn bij ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ betrokken met een toenemende interactie op het gebied van duurzaamheid tussen levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen.

- Het plan is om in de loop van 2023 een festival te organiseren, met onder andere lezingen, workshops en een markt; voor iedereen toegankelijk.

- Een andere activiteit is een model voor themabijeenkomsten voor o.a. jongeren. Juist voor jongeren is het brede gesprek over duurzaamheid, in verbinding met andere levensbeschouwingen, belangrijk.

- Deze website wordt uitgebreid met voorbeelden van acties en activiteiten: deze succesvolle werkvormen voor verduurzaming worden uniform beschreven en zijn voor iedereen beschikbaar. Daarmee worden tips en contacten uitgewisseld en wordt lokale samenwerking gestimuleerd.

 

Mocht je ook een goed idee hebben en deze willen laten plaatsen op deze website, kijk dan even naar de gewenste opzet.

- Enkele voorbeelden:

o Verwarmde zitkussens: besparing van energiekosten is actueel en draagt ook bij aan duurzaamheid. Naast de noodzaak om energiekosten van samenkomsten beheersbaar te houden wil men ook leden ondersteunen die door ‘energie-armoede’ worden getroffen. Concrete aanpak op korte termijn kan met elektrisch verwarmde zitkussens: die kunnen zowel bij samenkomsten worden gebruikt, als mensen thuis warmte bieden [link]. Dit idee is uitgewerkt door de ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ op basis van diverse suggesties. 

o Stof tot nadenken: een leuk project om met een hele gemeente of andere groep duurzaam om te gaan met kleding. Dit project is ontwikkeld door een werkgroep van de PKN in Assen.

o Kerken in Kaarslicht: een heel andere manier om aandacht te vragen voor kerken en energie. Deze activiteit is ontwikkeld door de PKN en de Franciscus Parochie in Assen.

 

Publicaties

Naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten zijn er publicaties rondgestuurd naar alle levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen:

1. De aarde is van ons allemaal 

2. Bijeenkomst over duurzaamheid 

3. Duurzaamheid ook voor u een actueel en belangrijk onderwerp 

4. Goed voornemen voor 2023: Inspiratie voor Duurzaamheid 

5. Inspiratie voor Duurzaamheid gaat door 

 

Als je meer wilt weten over Inspiratie voor Duurzaamheid of wilt reageren, stuur dan een mail aan info@solidairgroningendrenthe.nl