• darkblurbg

Kerken in Ramadanboodschap: ‘Werk samen voor de vrede’

Gepubliceerd op: 28-03-2024

Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog roept moslims en christenen op om zich samen te zetten voor de vrede. “Blus het oorlogsvuur, ontsteek de vredeskaars”, aldus een boodschap aan de islamitische gemeenschap, ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan.

Het groeiend aantal conflicten in deze dagen, van militaire strijd tot min of meer ernstige gewapende botsingen tussen staten, criminele organisaties, gewapende benden, hebben een alarmerende omvang aangenomen, aldus de Vaticaanse verklaring.

‘Vrede goddelijk geschenk’

“Vrede is een goddelijk geschenk, maar tegelijkertijd vrucht van menselijke inspanningen”, schrijft kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot, voorzitter van het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog. “Vooral door het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de versterking en bescherming ervan.”

Guixot roept christenen en moslims op om gezamenlijk “de vuren van haat, geweld en oorlog te blussen en in plaats daarvan de kaars van de vrede te ontsteken”.

 

DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
BOODSCHAP VOOR DE MAAND RAMADAN EN ‘ID Al-FITR
1445 H. / 2024 A.D.

voor de Arabische versie klik hier, voor de Engelse versie klik hier

 

Christenen en Moslims:
Blus het oorlogsvuur en ontsteek de vredeskaars
Vaticaanstad
Geliefde broeders en zusters Moslims,
Opnieuw groeten wij u bij gelegenheid van de maand Ramadan, met een boodschap van nabijheid en vriendschap. Wij zijn ons bewust hoe belangrijk deze maand is voor uw geestelijke
reis en voor uw familieleven en het sociale leven, dat mede uw christelijke vrienden en buren
omvat.
We zijn blij te horen dat uw jaarlijkse Ramadan een belangrijk middel is om goede relaties
tussen Christenen en Moslims te versterken en op te bouwen, dankzij de verbreiding ervan
via de moderne en met name de sociale media. Om deze reden zou het een goed idee zijn om
deze Boodschap in beide gemeenschappen meer bekend te maken.
We zouden met u graag enkele beschouwingen hebben gewijd aan een ander thema dan wat
we nu voor ogen hebben. Echter het groeiend aantal conflicten in deze dagen, van militaire
strijd tot min of meer ernstige gewapende botsingen tussen staten, tussen criminele organisaties, gewapende benden, hebben een alarmerende omvang aangenomen. Paus Franciscus
maakte kortgeleden de opmerking dat de groeiende vijandelijkheden zijn veranderd van een
“derde wereldoorlog die in gedeelten wordt uitgevochten” in een “wereldomvattend conflict”.
Er zijn veel oorzaken aan te wijzen voor deze conflicten, sommige al langer bestaand en andere
meer recent. Samen met de eeuwige wens van mensen om te heersen, de geopolitieke ambities en economische belangen, is de voortdurende productie van en de handel in wapens zeker een van de belangrijkste oorzaken. Zelfs nu een groot deel van onze mensenfamilie zwaar
te lijden heeft onder de verwoestende effecten van het gebruik van deze wapens in oorlogshandelingen, zijn er anderen die zich op cynische wijze verheugen over het grote economisch
profijt dat afkomstig is van deze immorele handel. Paus Franciscus heeft dit vergeleken met
het dopen van een stuk brood in het bloed van onze broeder.
Maar tegelijk mogen we dankbaar zijn dat we over immense menselijke en religieuze bronnen
beschikken voor vooruitgang in de vrede. Het verlangen naar vrede en veiligheid is diep verankerd in de ziel van iedere mens van goede wil. Niemand kan de tragische gevolgen over het
hoofd zien van oorlogen met het verlies aan mensenlevens, de tol van ernstig letsel en de
grote menigte wezen en weduwen. De vernietiging van infrastructuren en eigendommen maken het leven hopeloos moeilijk, of zelfs onmogelijk. Meerdere honderdduizenden mensen
hebben huis en haard verloren in eigen land, of zijn gedwongen naar andere landen te vluchten. Daarom moet de veroordeling en afwijzing van oorlog klip en klaar zijn: iedere oorlog
betekent broedermoord, is zinloos en uitzichtloos. Opnieuw met de woorden van paus Franciscus: “Geen enkele oorlog is heilig, alleen vrede is heilig.”
Alle godsdiensten beschouwen ieder op hun eigen manier het leven als heilig en daarom beschermwaardig. Staten die de doodstraf hanteren en uitvoeren zijn er gelukkig ieder jaar
steeds minder.
Een groeiend besef van respect voor de fundamentele waardigheid van het leven als geschenk
zal kunnen bijdragen aan de overtuiging dat oorlog moet worden afgewezen en vrede moet
worden beschermd.
Ondanks hun verschillen erkennen de godsdiensten het bestaan en de belangrijke rol van het
geweten. De vorming van het geweten tot respect voor de absolute waarde van het leven van
iedere persoon en voor diens recht op fysieke integriteit en veiligheid en op een waardig leven
zal eveneens bijdragen aan de veroordeling en afwijzing van oorlog, van ieder soort oorlog en
alle oorlogen.
We kijken op naar de Almachtige als God van vrede, bron van vrede, die op een bijzondere
manier al degenen liefheeft die hun leven wijden aan vredesdiensten. Zoals vele anderen zaken is vrede een goddelijk geschenk, maar tegelijkertijd vrucht van menselijke inspanningen,
vooral door het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de versterking en bescherming ervan.
Als gelovigen zijn wij ook getuigen van hoop, zoals we zeiden in onze Boodschap voor de Ramadan van 2021: “Christenen en Moslims: Getuigen van Hoop”. Hoop kan gesymboliseerd
worden met een kaars, waarvan het licht veiligheid en vreugde uitstraalt, maar het ongecontroleerde vuur kan leiden tot de vernietiging van fauna en flora, van infrastructuren, en tot
het verlies van mensenlevens.
Geliefde broeders en zusters Moslims, laat ons gezamenlijk de vuren van haat, geweld en oorlog blussen en in plaats daarvan de vriendelijke kaars van de vrede ontsteken, met gebruikmaking van de bronnen van vrede die aanwezig zijn in onze rijke menselijke en godsdienstige
tradities.
Mogen uw vasten en de andere vrome praktijken gedurende de Ramadan, alsmede de afsluitende viering van ‘Id al-Fitr, u overvloedige vruchten brengen van vrede, hoop en vreugde.
Van het Vaticaan, 11 maart 2024
Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot, MCCJ
Prefect
Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
Secretaris