• darkblurbg

Onze werkwijze

Solidair is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Om de voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor stichtingen met een ANBI status presenteren we op deze webpagina de benodigde gegevens.                          ‘Doel van deze regelgeving is dat door de transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd.’, aldus de
Belastingdienst die toezicht houdt op deze sector en controles uitvoert.

Statutaire naam
Solidair Groningen & Drenthe instelling voor Rooms-Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk
Fiscaal nummer
24.06.731
KvK nummer
41017650
Bezoek- en postadres
Brunelstraat 77, 9404 KB, Assen
Contactgegevens
info@solidairgroningendrenthe.nl, 06 41871559

Doelstelling
Solidair Groningen & Drenthe signaleert sociaal maatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en trainingen die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale
samenleving en in persoonlijke levens.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Om de doelstelling te behalen laten we ons raken door onrecht en onderzoeken we of er een knelpunt is. Als er in onze ogen inderdaad sprake is van sociaal maatschappelijke nood starten we
met de ontwikkelingen van een project. De opstart en afronding van een project verloopt meestal langs de volgende fasen:
1. Ontwikkelingsfase (verkennen, onderzoeken, peilingen, gesprek enz.)
2. Schrijven van projectplan (met de doelgroep en samenwerkingspartners)
3. Vinden van financiers (overheden, fondsen, bedrijven, particulieren)
4. Start van het project (het project wordt uitgevoerd gedurende 1-4 jaar)
5. Monitoring en evaluatie (gedurende het project wordt er gemonitord en aan het einde wordt er geëvalueerd en worden de eindrapportages opgemaakt)
6. Afronding en overdracht (indien mogelijk wordt het project overgedragen aan een samenwerkingspartner of een lokale partij. Ook het vertalen van het project in een training
behoort tot de mogelijkheden)

De inkomsten worden geworven bij overheden (rijks, provinciaal en gemeentelijk), bij fondsen zoals het Kansfonds, Oranje Fonds, PIN Fonds, RK SCI enz. enz. Tenslotte zijn er bedrijven,
samenwerkingspartners en particulieren die financieel bijdragen aan projecten en trainingen. Via Geef.nl, een online donatieplatform kunnen bedrijven en particulieren rechtstreeks bijdragen aan het werk van Solidair.
De gelden worden besteed aan de uitvoering van de projecten en training die elders op deze website worden gepresenteerd. Er zijn grofweg drie kostensoorten: personele kosten, activiteitenkosten en organisatiekosten. In de jaarrekeningen zijn deze kosten nader gespecificeerd. De medewerkers worden beloond volgens de actuele CAO Sociaal Werk.
Het bestuur van Solidair Groningen & Drenthe is eindverantwoordelijk voor een goed beheer van de financiële middelen. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en een goed beheer van de financiën.
Aan elke financier wordt of worden één of meerdere rapportages verstrekt over de voortgang en behaalde inhoudelijke en financiële resultaten van de projecten en trainingen. Waar gewenst wordt door een onafhankelijk accountantskantoor een accountantscontrole verstrekt. Voor boekhoudkundige ondersteuning, opmaken van de jaarrekening en het verzorgen van de
salarisadministratie werkt Solidair samen met trippel aaa.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) tot nemen van beslissingen. De leden van het bestuur doen hun werk geheel op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch vakantiegeld. Alleen reiskosten worden vergoed.
 Jan Jakob Boersma, voorzitter
 Bas Bakker, Secretaris
 Siny Schomaker, penningmeester
 Ruud Delissen, bestuurslid
 Bennie Schulte, bestuurslid

Actueel verslag van de werkzaamheden
Van elk project wordt of worden één of meerdere rapportages verstrekt aan de financiers. Een deel van de verslagen zijn terug te vinden in nieuwsuitingen op deze website of via andere mediakanalen. Daarnaast werkt Solidair aan een impact-jaarverslag, dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden gepresenteerd.

Grote ANBI
Omdat Solidair is aangemerkt als een ‘Grote ANBI’ zijn wij verplicht aanvullende gegevens te verstrekken via het ‘Standaardformulier publicatieplicht, Fondswervende instellingen’. Dit formulier
is HIER te vinden. Op dit formulier is ook een balans en een toelichting te vinden op de baten en lasten.

Afsluitend
Mochten hier gegevens ontbreken dan vernemen we het graag. Er kan dan contact worden opgenomen via info@solidairgroningendrenthe.nl

 

 

 

 

 

Contact

Solidair Groningen & Drenthe

Brunelstraat 77 (bezoekadres)
9404 KB Assen

info@solidairgroningendrenthe.nl
06 - 41871559