• darkblurbg

Identiteit

De katholieke identiteit van Solidair vindt haar oorsprong in het christelijke geloof waarin het navolgen van Jezus Christus centraal staat. Over hoe het volgen van Jezus vorm krijgt in een steeds veranderende samenleving is veel geschreven. Elke tijd kent haar eigen uitdagingen en kansen. De katholieke kerk heeft hier veelvuldig op gereflecteerd en een deel daarvan is aangemerkt als het katholiek sociaal denken.

De eerste en belangrijke aanzet werd gegeven door Paus Leo XIII die in 1891 de encycliek Rerum Novarum schreef als reactie op de industriële revolutie en de grote maatschappelijke spanningen en de slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeiders.

In de eenentwintigste eeuw is katholieke sociale leer nog steeds actueel omdat het ons uitdaagt te reageren op huidige maatschappelijke vraagstukken. De laatste encycliek Laudato Si’, geschreven in 2015 door Paus Franciscus doet een appel op ieder mens van goede wil om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, dat is de aarde.

Delen van diverse pauselijke brieven (encyclieken) zijn dus als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen toegevoegd aan het katholiek sociaal denken. Het katholiek sociaal denken kan samengevat worden door de vier basisbeginselen:

  1. Bonum commune: een goede samenleving omvat een ieder en niemand wordt uitgesloten. Het gaat over het algemeen welzijn waarin zowel persoon als gemeenschap floreert.
  2. Subsidiariteit: de verantwoordelijkheid in onze samenleving wordt zo laag mogelijk neergelegd. Wat mensen zelf kunnen doen wordt niet van hen overgenomen. Het heeft te maken met voorwaarden scheppen die mensen helpen om zich te kunnen ontplooien.
  3. Solidariteit: de mens is geschapen naar Gods beeld en bestemd voor relatie. Dit komt sterk naar voren in het zogenaamde dubbelgebod (o.a. Marcus 12.30), waarin Jezus de centrale boodschap van de Bijbel samenvat. We worden opgeroepen om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
  4. Menselijke waardigheid: de mens is geschapen naar het beeld van God. Daar ligt ook zijn waardigheid in opgesloten. Deze waardigheid is het uitgangspunt voor het nadenken over de samenleving.

Vanuit deze beginselen, vanuit deze waarden kijkt Solidair naar de samenleving.

Contact

Solidair Groningen & Drenthe

Brunelstraat 77 (bezoekadres)
9404 KB Assen

info@solidairgroningendrenthe.nl
06 - 41871559