• darkblurbg

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website-bezoeken

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Solidair Groningen & Drenthe in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Solidair gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je indien jij hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • browserinformatie;
 • cookie ID;

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Solidair maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies die wij gebruiken

Solidair gebruikt cookies voor het laten functioneren van de website en het bijhouden van statistieken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Solidair of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt

 • om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Analytische cookies

Er worden op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) zijn geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar het individu. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt jouw browser zo instellen dat je  op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kan je  het gebruik van cookies uitzetten in jouw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je  kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites of kan inhoud tonen van andere websites (embedded content). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden of embedded content die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Je mag Solidair vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kan je verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kan je doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@solidairgroningendrenthe.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.