• darkblurbg

Kansengelijkheid in Praktijkonderwijs (KIPO)

Gedurende het project zijn er ongeveer 25 buitenschoolse contactmomenten tussen leerlingen en maatjes ingepland. Het uitgangspunt is dat deze afspraken plaatsvinden in de eigen woonplaats van de leerling. Gedurende deze contacten wordt aandacht gegeven aan drie pijlers: (1) de eerste contacten zullen gericht zijn op kennismaken, leuke dingen doen en ontspanning; (2) daarna volgens contactmomenten die gericht zijn op sport, spel en cultuur; en (3) tenslotte is het laatste deel van de contacten gericht op de sociale omgeving zoals het zoeken en vinden van een bijbaantje, hobby’s, contact in de omgeving enz.”

 

Naam van het project

Kansengelijkheid in Praktijkonderwijs (KIPO)

Naam van de projectleider

Justin Spoor

Beschrijving project

Net als bij ieder andere leerling bestaat er bij leerlingen tussen de 12 en 18 jaar in het praktijkonderwijs (PRO) de kans op schooluitval en werkeloosheid, maar bij deze groep is die kans verhoogd. Er bestaat daardoor het risico van langdurige inactiviteit, wat kan leiden tot een negatief zelfbeeld, gevoel van zinloosheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, minder plezier in het leven, schulden, verslavingen, gezondheidsproblemen, sociaal isolement, overlast veroorzakend gedrag, criminaliteit en radicalisering. Dit risico kan worden beperkt en daarmee kunnen de mogelijke negatieve consequenties worden voorkomen. Solidair Groningen & Drenthe zet zich daarom in voor de maatschappelijke integratie van leerlingen in het PRO.

Om deze integratie te bewerkstelligen, en de leerlingen met optimisme voor te bereiden op wonen, eventueel doorleren, inrichting van vrije tijd, en burgerschap, biedt het project Kansengelijkheid in Praktijkonderwijs (KIPO) handvatten voor de leerlingen in het PRO. Het gaat hierbij onder andere om culturele integratie (denk hierbij vooral ook aan sport) en sociale integratie (denk hierbij aan bijbaantjes en het opbouwen van contacten). Op basis van een persoonlijke benadering, die als onmisbaar en fundamenteel wordt beschouwd voor deze doelgroep, zullen door middel van een vertrouwensband, respect, en serieuze aandacht voor de leefwereld van de leerling, ‘maatjes’ de maatschappelijke integratie van de leerlingen in het PRO in goede banen leiden.

In samenwerking met Praktijkschool De Bolster in Groningen zal Solidair speciale ondersteuning bieden aan leerlingen zodat zij succesvol een baan kunnen vinden of kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. De Bolster is onderdeel van de stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG). Bij de meeste leerlingen is er sprake van een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling, wat, soms samen met een taalachterstand, uitmondt in het ontbreken van maatschappelijke integratie. Uit onderzoek blijkt dan ook dat leerlingen in het PRO over het algemeen terughoudend zijn als het aankomt op sportdeelname, terwijl leerlingen van De Bolster dit, net als een bijbaantje vinden of contacten opbouwen, juist wel willen. Die terughoudendheid komt dus niet uit de leerlingen, maar wordt veroorzaakt door sociale barrières waartegen de leerlingen aanlopen. ‘Maatjes’ van tussen de 18 en 25 jaar kunnen deze barrières doorbreken door gedurende het schooljaar gekoppeld te zijn aan bepaalde leerlingen en met hen verscheidende activiteiten te ondernemen die aansluiten bij hun maatschappelijke integratie.

Een infographic van het project vind je hier 

Doelstelling

"Bij dertig leerlingen van De Bolster zal in twee jaar tijd het sociaal, emotioneel en cultureel kapitaal toegenomen zijn, waardoor er sprake is van meer zelfvertrouwen, een grotere deelname aan de samenleving en een toegenomen verantwoordelijksgevoel t.a.v. hun eigen leven. Daarnaast wordt onderzocht of het project na deze pilotfase voortgezet kan worden op alle VO-praktijkscholen in de gemeente Groningen.
In dit project richten we ons op het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal. Het sociale kapitaal gaat over relaties en sociale netwerken die jou verder kunnen helpen in de maatschappij. Cultureel kapitaal gaat over de beheersing en kennis van gedragscodes, omgangsvormen en attitudes in de samenleving. Emotioneel kapitaal, ten slotte, heeft betrekking op het beheersen van emoties en een vergroting van het zelfvertrouwen. 
Hierdoor zullen de leerlingen op een meer volwaardige manier mee kunnen doen in de samenleving. ‘Volwaardig’ wil zeggen dat zij mee mogen doen op de manier die bij hen past. De PRO-leerlingen zijn hierbij in staat zelfstandig stappen te zetten om deelname te bevorderen. Uiteindelijk zal de negatieve impact op het emotioneel welbevinden afnemen, waardoor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen zal toenemen en de leerlingen meer plezier in het leven ervaren.”

Voortgang project

Live overzicht voortgang KIPO (Impact rapportage)

 

Beoogde resultaten

 • Het maatjesproject krijgt gemiddeld minimaal een voldoende van de leerlingen;
 • 75% van de leerlingen heeft hun doelen van het begin van het traject behaald (ze hebben gedaan wat ze aanvankelijk wilden doen of ontwikkelen, bijv. sporten of professionele ontwikkeling);
 • 75% van de stagiairs geeft aan dat het sociaal, cultuur en emotioneel kapitaal van de leerlingen is toegenomen;
 • 75% van de leerlingen geeft aan dat hun zelfvertrouwen is toegenomen;
 • 75% van de leerlingen geeft aan dat het verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. het eigen leven en eigen keuzes maken is toegenomen;
 • 75% van de stagiairs geeft aan dat leerlingen meer zelfvertrouwen hebben gekregen;
 • 95% van de leerlingen heeft meegedaan aan een (introductie) les bij een sportvereniging of deelgenomen aan (een oriëntatie-dag van) vrijwilligerswerk of een bijbaan weten te vinden;
 • 75% van de leerlingen wordt lid van een sportclub, buurthuis, soos;
 • 75% van de stagiairs geeft aan dat leerlingen een positieve gedragsontwikkeling hebben doorgemaakt;
 • Bij 75% van de leerlingen zijn de sociale en praktische vaardigheden verbeterd (sociaal-maatschappelijk manoeuvreren);
 • 75% van de leerlingen heeft hun netwerk vergroot of verbeterd (meer/verbeterde connecties);
 • 75% van de stagiairs geeft aan dat het netwerk van leerlingen is vergroot en/of verbeterd;
 • Het maatjesproject krijgt gemiddeld minimaal een voldoende van de stagiairs;
 • 90% van de stagiairs rondt de stage met succes af;
 • 75% van de stagiairs vond de KIPO training leerzaam;
 • 75% van de stagiairs heeft een of meerdere van hun drie specifieke SMART leerdoelen bereikt;
 • 75% van de stagiairs heeft meer kennis en kunde omtrent coaching;
 • 75% van de stagiairs heeft meer contact met mensen uit een andere cultuur.

 

Start en duur van het project

1 september 2023- 31 augustus 2025

 

Financiers

De Bolster, Oranjefonds, Samenwerkingsverband VO, Gemeente Groningen, Martinus Cremersstichting

 

Samenwerkingspartners

De Bolster, Hanze Hogeschool Groningen (Social Work), Rijksuniversiteit Groningen (Pedagogische en Onderwijswetenschappen)

 

Persoonlijk verhaal van projectleider

Als jonge medewerker bij Solidair sta ik nog dichtbij de leefwereld van de maatjes die dit project samen dragen. Ik ben zeer enthousiast om hen te begeleiden in dit mooie project, waarbij we ons samen inzetten voor leerlingen in het PRO. Met mijn eigen achtergrond in het onderwijs en samen met docenten van De Bolster vormen we zo een vitaal team dat van elkaar kan leren door het opdoen van nieuwe ervaringen.

 

Contact

Justin@solidairgroningendrenthe.nl

0623646589