• darkblurbg

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

In 3 jaar tijd is op 30 basisscholen in Oost-Groningen de kennis over en bewustwording van de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting toegenomen en is structurele ondersteuning aanwezig om kansengelijkheid te stimuleren, zodat ieder kind mee kan doen en het risico op ontwikkelingsproblemen afneemt.

 

Naam van het project

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

 

Naam van de projectleider

Marleen Oostland

 

Beschrijving  en doelstelling project

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede. Zij kunnen daardoor niet of minder meedoen op school en de activiteiten die (daarbuiten) georganiseerd worden. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal. Daarom is het project Ieder kind telt mee Oost-Groningen ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het verzachten van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

In samenwerking met 7 scholenkoepelorganisaties, 6 gemeenten, 30 basisscholen en tientallen lokale organisaties willen we er voor zorgen dat ieder kind mee kan doen. Dat doen we in de eerste plaats door de bewustwording te vergroten, kennis te laten toenemen en het bieden van structurele ondersteuning aan ouders en leerlingen in de vorm van een functionaris. Deze functionaris zal in nauw overleg met scholen en gemeenten op een aantal basisscholen aan het werk gaan.

Het project wordt van meet af aan gemonitord door Alexander Impact en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen zal de projectgroep bijstaan met kennis en advies.

Een infographic van het project vind je hier

 

Beoogde resultaten

Hieronder worden enkele resultaten benoemd.

. Op 30 scholen vinden gastlessen plaats bij de leerlingen van de bovenbouw.

· Gedurende het project ontvangen 2000-3000 leerlingen een gastles, spelen het Arm- en Rijkspel en worden gestimuleerd zich in te leven in de beleving van armoede en sociale uitsluiting die daarmee kan samenhangen

· 100-150 Leerkrachten en directies zijn getraind en in staat signalen te herkennen en adequaat door te verwijzen bij knelpunten die te maken hebben met armoede.

· In samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, functionaris en directie zijn er door de school bestaande en nieuwe ondersteuningsmogelijkheden bekeken en opgezet die leerlingen op school kunnen ondersteunen.

· Er is sprake van samenwerking en afstemming tussen school en lokale en regionale organisaties t.b.v. het voortvarend oplossen van knelpunten in het leven van de leerlingen die ontstaan zijn door armoede. De functionaris is de verbindende schakel.

 

 

Start en duur van het project

Start: 13-06-2022

Afronding: 31-08-2025

 

Financiers

Regiodeal Oost-Groningen

Bijdragen van scholenkoepelorganisaties

 

Laatste nieuws over het project

Februari 2024.

• Het project bevindt zich in het 2e projectjaar (schooljaar 2023/2024).

• 253 kinderen hebben 2 gastlessen ontvangen op 9 scholen. 73 leerkrachten hebben een training ontvangen op 9 scholen. 12 ouders hebben meegesproken over het project. 18 directies van scholen hebben een kennismakingsgesprek gehad. 17 scholen nemen deel aan het project in 5 gemeenten.

• In Oldambt wordt ‘Ieder kind telt mee’ uitgebreid met financiële educatie, ook op het voortgezet onderwijs. Als onderdeel van het project Generatie Rijkdom en in samenwerking met de Volkskredietbank Noord Oost Groningen. In Oldambt wordt Financiële Educatie Nieuwe Stijl ook gegeven op de onder,- en middenbouw van het Voortgezet Onderwijs.

• In alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd met gemeenten en welzijnsinstellingen over de inzet van een verbindende functionaris op school in het 2e en 3e projectjaar. De gemeenten Muntendam, Veendam, Oldambt, Pekela en Stadskanaal willen aanspraak maken op het beschikbare budget. Scholen willen het liefst uitbreiding van uren van reeds bekende functionarissen zoals de schoolmaatschappelijk werker, kind-ouder ondersteuner of vraagbaak.

• Aan 15 studenten van de opleiding ervaringsdeskundigheid aan het Noorderpoort in Veendam zijn de 2 gastlessen gegeven. De studenten hebben feedback gegeven over de lessen. De feedback wordt verwerkt in de toekomstige lessen. Met de studenten en docenten wordt gekeken of het geven van gastlessen voor de opleiding van toegevoegde waarde kan zijn.

• Over het 1e projectjaar heeft Alexander Impact een tussenrapportage gemaakt. Belangrijke conclusie is o.a. dat kinderen die de gastlessen hebben gevolgd nu bekend zijn met het begrip armoede en dat zij het gesprek over armoede in de klas belangrijk vinden.

Verwijzingen naar de nieuwsbrieven

Nieuwsbrief IKTM

Nieuwsbrief IKTM maart 2024 

Persoonlijk verhaal van projectleider

Als moeder en oma weet ik hoe belangrijk het is om als kind mee te kunnen doen met de andere kinderen. En als dat niet kan omdat ouders weinig geld hebben dan heeft dat vaak gevolgen voor de toekomst van het kind. Omdat ik graag wil dat ieder kind vanaf de basisschool dezelfde kansen krijgt ben ik blij dat ik het project ‘Ieder kind telt mee’ mag leiden in Oost Groningen. Zodat er solidariteit en begrip ontstaat onder kinderen, leerkrachten en bestuurders door het vergroten van kennis en beleving van schaarste. En zodat er teamleden komen op school die voor de verbinding tussen gezinnen en leerkrachten zorgen als dat nodig is. Voor dit project is goede samenwerking met gemeenten en scholen van belang. Niet opnieuw doen wat al goed gaat maar verbinden en zorgen voor een duurzaam beleid ten aanzien van kansengelijkheid op de basisschool. Ik hoop dat het project ervoor kan zorgen dat kinderen in Oost Groningen een toekomst krijgen die past bij hun talenten en dromen

 

Contact:

marleen@solidairgroningendrenthe.nl of 06 50584729