• darkblurbg

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

In 3 jaar tijd is op 30 basisscholen in Oost-Groningen de kennis over en bewustwording van de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting toegenomen en is structurele ondersteuning aanwezig om kansengelijkheid te stimuleren, zodat ieder kind mee kan doen en het risico op ontwikkelingsproblemen afneemt.

 

Naam van het project

Ieder kind telt mee Oost-Groningen

 

Naam van de projectleider

Marleen Oostland

 

Beschrijving project

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede. Zij kunnen daardoor niet of minder meedoen op school en de activiteiten die (daarbuiten) georganiseerd worden. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal. Daarom is het project Ieder kind telt mee Oost-Groningen ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het verzachten van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

In samenwerking met 7 scholenkoepelorganisaties, 6 gemeenten, 30 basisscholen en tientallen lokale organisaties willen we er voor zorgen dat ieder kind mee kan doen. Dat doen we in de eerste plaats door de bewustwording te vergroten, kennis te laten toenemen en het bieden van structurele ondersteuning aan ouders en leerlingen in de vorm van een functionaris. Deze functionaris zal ik nauw overleg met scholen en gemeenten op een aantal basisscholen aan het werk gaan.

Het project wordt van meet af aan gemonitord door Alexander Impact en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen zal de projectgroep bijstaan met kennis en advies.

 

Doelstelling project

In 3 jaar tijd is op 30 basisscholen in Oost-Groningen de kennis over en bewustwording van de

gevolgen van armoede en sociale uitsluiting toegenomen en is structurele ondersteuning aanwezig om kansengelijkheid te stimuleren, zodat ieder kind mee kan doen en het risico op ontwikkelingsproblemen afneemt.

 

Beoogde resultaten

Hieronder worden enkele resultaten benoemd.

. Op 30 scholen vinden gastlessen plaats bij de leerlingen van de bovenbouw.

· Gedurende het project ontvangen 2000-3000 leerlingen een gastles, spelen het Arm- en Rijkspel en worden gestimuleerd zich in te leven in de beleving van armoede en sociale uitsluiting die daarmee kan samenhangen

· 100-150 Leerkrachten en directies zijn getraind en in staat signalen te herkennen en adequaat door te verwijzen bij knelpunten die te maken hebben met armoede.

· In samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, functionaris en directie zijn er door de school bestaande en nieuwe ondersteuningsmogelijkheden bekeken en opgezet die leerlingen op school kunnen ondersteunen.

· Er is sprake van samenwerking en afstemming tussen school en lokale en regionale organisaties t.b.v. het voortvarend oplossen van knelpunten in het leven van de leerlingen die ontstaan zijn door armoede. De functionaris is de verbindende schakel.

 

Start en duur van het project

Start: 13-06-2022

Afronding: 31-08-2025

 

Financiers

Regiodeal Oost-Groningen

Bijdragen van scholenkoepelorganisaties

 

Laatste nieuws over het project

In december 2022 zijn er in Oost Groningen tot nu toe elf schooldirecteuren die kennis hebben gemaakt met het project en de projectleider van Ieder kind telt mee in Oost Groningen. Daarvan hebben negen scholen (in Veendam, Oldambt, Pekela en Stadskanaal) besloten mee te doen met het project. Twee scholen denken nog na over de manier waarop zij deel willen nemen.

De gastlessen voor leerlingen van de bovenbouw en training voor schoolteams zijn door professionals van Solidair Groningen & Drenthe ontworpen en vormen de basis van het vergroten van kennis en beleving van armoede op scholen. De eerste trainingen aan 2 schoolteams en gastlessen aan 25 leerlingen zijn al gegeven. Ook is er een gesprek geweest met ouders tijdens een koffiebuurtje en met kinderen van groep 6 over het project. De reacties zijn positief en hier en daar ook afwachtend. We realiseren ons dat er veel op scholen af komt en passen ons daarom aan aan de bestaande structuren en wensen van de school.

Daarnaast is er contact met de beleidsambtenaren sociaal domein en onderwijs van de zes Oost Groningse gemeenten; Midden- Groningen (Muntendam), Oldambt, Veendam, Pekela, Westerwolde en Stadskanaal. En met de welzijnsorganisaties die vaak medewerkers in dienst hebben die ook op scholen aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld de Kind Ouder ondersteuners in Midden- Groningen, de School Maatschappelijk Werkers in Veendam, Pekela en Stadskanaal en de Vraagbaken in Oldambt. Samen bespreken we hoe het project in de toekomst geborgd kan worden door te stimuleren dat op school functionarissen aanwezig zijn en blijven. Onafhankelijke personen die voor ouders van gezinnen met te weinig geld gemakkelijk benaderbaar zijn en die de verbinding kunnen maken met personen en organisaties die kunnen helpen. Waardoor ook deze gezinnen mee kunnen doen aan de voorzieningen die er zijn maar die soms onbekend zijn, of waarvan de procedure om mee te doen te veel stress oplevert.

Wilt u weten wat de stand van zaken in uw gemeente is? Neem gerust contact op met de projectleider

 

Verwijzingen naar de nieuwsbrieven

Nieuwsbrief IKTM

 

Persoonlijk verhaal van projectleider

Als moeder en oma weet ik hoe belangrijk het is om als kind mee te kunnen doen met de andere kinderen. En als dat niet kan omdat ouders weinig geld hebben dan heeft dat vaak gevolgen voor de toekomst van het kind. Omdat ik graag wil dat ieder kind vanaf de basisschool dezelfde kansen krijgt ben ik blij dat ik het project ‘Ieder kind telt mee’ mag leiden in Oost Groningen. Zodat er solidariteit en begrip ontstaat onder kinderen, leerkrachten en bestuurders door het vergroten van kennis en beleving van schaarste. En zodat er teamleden komen op school die voor de verbinding tussen gezinnen en leerkrachten zorgen als dat nodig is. Voor dit project is goede samenwerking met gemeenten en scholen van belang. Niet opnieuw doen wat al goed gaat maar verbinden en zorgen voor een duurzaam beleid ten aanzien van kansengelijkheid op de basisschool. Ik hoop dat het project ervoor kan zorgen dat kinderen in Oost Groningen een toekomst krijgen die past bij hun talenten en dromen

 

Contact:

marleen@solidairgroningendrenthe.nl of 06 50584729